Regulamin

§ 1 Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.staraniowy.pl. Regulamin definiuje prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników portalu oraz jego Administratora. Właścicielem Portalu Staraniowy.pl jest Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków.

§ 2 Definicje

1. Portal Staraniowy.pl – strona internetowa wraz ze wszystkimi jej podstronami dostępna pod adresem www.staraniowy.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca Materiały udostępniane Użytkownikom.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała regulamin Portalu i korzysta z Portalu wyłącznie w celach prywatnych.

3. Pełnoprawny Użytkownik – Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu Staraniowy.pl.

4. Materiały – wszelkie informacje, dane, materiały, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Portalu Staraniowy.pl przez Użytkowników.

5. Administrator Portalu Staraniowy.pl – osoba mająca pełnię praw do zarządzania portalem, akceptowania lub wykluczania Użytkowników.

6. Profil – zbiór danych Użytkownika umieszczonych przez niego w ramach Portalu.

§ 3 Odpowiedzialność stron

1. Każdy Pełnoprawny Użytkownik ma prawo do wyrażania na Portalu swoich opinii, myśli i poglądów.

2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu.

3. Zakazuje się zamieszczania na Portalu wypowiedzi obraźliwych, sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego.

4. Zakazuje się umieszczania na Portalu reklam o charakterze komercyjnym, wulgaryzmów, treści pornograficznych, nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglądowym, promowania oprogramowania pirackiego, używek oraz wszelkiej agresji.

5. Przekazując zdjęcia (i innego rodzaju elementy graficzne) do galerii Portalu Użytkownik oświadcza, że posiada prawa lub zgody wymagane przepisami prawa do upubliczniania tych zdjęć. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Portalu(zarzut naruszenia praw do publikowanego zdjęcia lub wizerunku osób trzecich) Użytkownik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia odpowiedniej treści mającego na celu uwolnienie Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

6. Redakcja Portalu Staraniowy.pl zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

7. Osoby, które czują się urażone wpisami i Materiałami opublikowanymi  na Portalu mają prawo do kontaktu z redakcją Portalu celem usunięcia treści.

8. Kwestionowane wpisy i Materiały, niezgodne z obowiązującym regulaminem redakcja Portalu zobowiązuje się niezwłocznie usunąć, chyba, że przeszkody natury technicznej to uniemożliwią (awaria systemu).

9. Użytkownicy Portalu nie mogą  podszywać się  pod nazwiska i nazwy innych osób fizycznych bądź prawnych.

10. Zawartość treści wpisów na Portalu jest tylko i wyłącznie poglądem i opinią jego autora oraz jego własnością.

11. Administrator Portalu organizuje, konkursy, których zasady regulują odrębne przepisy.

12. Administrator Portalu Staraniowy.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą (np. dla celu wysłania nagrody konkursowej) lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 4 Komentarze

1. Prawo do pisania komentarzy mają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Portalu Staraniowy.pl.

2. Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażąco łamiące zasady pisowni bądź też niezgodne z tematem dyskusji  będą usuwane bez ostrzeżenia.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach Portalu jest Portal Staraniowy.pl.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

3. Każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu Staraniowy.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833).

§ 6 Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronach Portalu.

3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres redakcja@staraniowy.pl.

6. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu Staraniowy.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

7. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu Staraniowy.pl lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Portalu  informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu  po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Serwis Staraniowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pomóż nam rozwinąć portal Wyraź opinię, zasugeruj poprawki